De sector toerisme en recreatie is in hoge mate afhankelijk van mens en milieu. De aantrekkelijkheid van de leefomgeving is immers een belangrijk onderdeel van het toeristisch product. Voor de zorg voor het milieu als onderdeel van verantwoord ondernemen is de laatste jaren steeds meer aandacht ontstaan, zowel vanuit de branche als vanuit de klant. Ook Jacobs Travel kan een belangrijke bijdrage leveren aan de zorg van het milieu, in brede zin. In deze milieubeleidsverklaring wordt aangegeven welke doelstellingen Jacobs Travel op dit terrein nastreeft. Deze doelstellingen vormen het uitgangspunt voor de milieuactiviteiten van Jacobs Travel en dragen op deze wijze bij aan een eenduidig en herkenbaar milieubeleid. Jacobs Travel streeft de volgende doelstellingen na:

  • voldoen aan milieuwet- en regelgeving
  • opname van de zorg voor het milieu als een volwaardig onderdeel van de bedrijfsvoering
  • uitwisseling van kennis op het gebied van milieuzorg
  • voorkomen of minimaliseren van de milieubelasting die samenhangt met de producten en diensten van Jacobs Travel.

Dit betekent dat milieu, naast aspecten als kwaliteit en kosten, als volwaardig criterium wordt meegenomen bij: de productie en verspreiding van drukwerk, de verkoop van producten (souvenirs, gidsen etc.), de voorlichting aan de consument, de samenstelling van arrangementen (milieu als een van de criteria bij de keuze van vormen van vervoer, verblijf en vermaak). Om deze doelstellingen te bereiken zal Jacobs Travel zich vergaand inspannen en inzetten. Hiervoor zullen tijd en middelen worden vrijgemaakt en milieuzorg zal als aandachtspunt periodiek in het overleg worden opgenomen. Daarnaast zullen initiatieven van medewerkers om de negatieve milieu-effecten van de producten en diensten van Jacobs Travel te verminderen zoveel mogelijk worden gestimuleerd.